Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „sklep.rf.com.pl”.

2.    Właścicielem Sklepu jest Rafał Frankus prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma RF Rafał Frankus z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 303,    60-406 Poznań, NIP: 783-100-79-88, Regon: 631060373. 

3.  Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres: sklep@rf.com.pl lub pod numerem telefonu 61 8330245.

4.     Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,                 

      b) sprzedaży Produktów,                                                                                              

      c) prowadzenia Konta Klienta. 

II.     DEFINICJE 

1.     Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

2.   Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Sklepie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepie stacjonarnym w Poznaniu. 

3.     Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

4.     Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

5.     Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu. 

6.    Klient - osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym (konsument) bądź osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych (przedsiębiorca).  

7.     Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, jak również informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

8.     Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

9.  Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu. 

10.  Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

11.  Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dotyczące  przetwarzania danych osobowych przez właściciela Sklepu w związku z jego prowadzeniem, dostępny pod następującym linkiem. 

12.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Regulamin - niniejszy regulamin.

14.  Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.rf.com.pl.

15.  Sprzedawca - właściciel Sklepu.

16.  Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych.

17.  Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

18.  Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów, wyborem formy płatności oraz formy dostawy.

III.     ZAKŁADANIE KONTA

1.  Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest zalecane przez Sprzedawcę do złożenia Zamówienia  i zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy jest możliwe również bez założenia Konta.

2.  Rejestracja i zakładanie Konta następują poprzez:

a)    uzupełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika poprzez podanie danych tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło oraz potwierdzenie hasła,

b)    autoryzację przez portal Facebook, konieczne jest przy tym podanie numeru telefonu komórkowego Użytkownika,

c)    złożenie pierwszego zamówienia w Sklepie, podczas którego dostępna jest opcja „Stwórz konto”,  

3.  Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

4. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła oraz potwierdzenie hasła przekazywane są Użytkownikowi w trakcie wpisywania danych w Formularzu rejestracji Konta w linku aktywacyjnym. 

5.  Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu, którym jest adres e-mail i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji. Po utworzeniu konta Użytkownika przesyłane są na podany przez Użytkownika adres e-mailowy wskazówki dotyczące bezpieczeństwa konta.

6.  Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat wykonywanych przez Sklep usług. 

7.  Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

8.  Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.

9.  Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości tych danych osobowych. Dane te są pobierane od Użytkownika w ustawieniach konta, zaś Użytkownik jest uprawniony do ich edytowania w celu uzupełnienia bądź zmiany. 

10. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (e-mailowej)  w Panelu "Moje Konto", chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji. 

11. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów usunąć Konto w panelu "Moje Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną nieodwracalnie usunięte. Wyjątek stanowią dane przechowywane przez Sklep związane ze złożonymi zamówieniami, a niezbędnymi do procesu reklamacji i ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić wniosek o usunięcie Konta bezpośrednio na adres e-mailowy Sklepu: sklep@rf.com.pl Usunięcie Konta przez Sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty doręczenia zgłoszenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mailową.  

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU I BEZPIECZEŃSTWO

1.     Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
c) włączonej obsługi Plików cookies.

2.    Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. Z tego względu Sprzedawca zaleca korzystanie z ochrony internetowej przez Użytkownika służącej do eliminacji zagrożeń związanych z usługami elektronicznymi. 

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1.     W celu złożenia Zamówienia należy:
a) utworzyć Konto przed złożeniem pierwszego Zamówienia, w przypadku założenia Konta przez Użytkownika,
b) zalogować się do Konta, w przypadku założenia Konta przez Użytkownika, 
c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
d) zaznaczyć pole „Zrealizuj zamówienie”,
e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dostawy w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.

2.    W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona stanem magazynowym Sprzedawcy, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

3.    Sprzedawca zastrzega, że w przypadku niektórych wysokospecjalistycznych Produktów informacja o cenie oraz dostępności będzie udostępniana wyłącznie na indywidualne zapytanie Użytkownika. Stosowna informacja będzie każdorazowo umieszczana przy ofercie Sprzedawcy. W tym przypadku Zamówienie i Zawarcie umowy sprzedaży będzie traktowane indywidualnie w sposób uzgodniony uprzednio pomiędzy stronami Umowy.  

4.   Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. 
W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu. Sprzedawca informuje, iż umieszczane przez niego zdjęcia i opisy Produktów są sporządzane na podstawie powszechnie dostępnych zdjęć i opisów sporządzonych bezpośrednio przez producentów Produktów. 

VI. OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przesyłką kurierską lub paczkomatem, opłaconymi z góry przez Klienta, metodą określoną w ust. 2, albo na skutek odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 303 po uprzednim opłaceniu Zamówienia. 

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) tradycyjny przelew internetowy (księgowanie środków co najmniej 2 dni robocze)
  b) szybkie płatności (natychmiastowa płatność zgodnie z zasadami dokonywania tego typu transakcji obowiązującymi u dostawcy tej usługi).

VII. FAKTURY

1.     Klient niebędący konsumentem akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaży. Przy składaniu Zamówienia podaje niezbędne dane do wystawienia faktury.

2.     W przypadku Klienta konsumenta wystawienie faktury może odbyć się po zgłoszeniu przez Klienta tego faktu przy składaniu Zamówienia. Niezbędne jest wówczas podanie numeru NIP przez Klienta oraz danych osobowych takich jak imię nazwisko oraz adres Klienta. 

3.     Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

 

 

VIII. WYKONANIE UMOWY 

1.   Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.

2.   Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia    i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

3.   W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane. 

4.   W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo szybkimi płatnościami, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

5.   Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu.

6.   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.   Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie będzie traktowane jako indywidualne,                wobec którego będą obowiązywały ustalone uprzednio pomiędzy stronami Umowy zasady. 

8.   Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

9.   Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu   w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

10.  Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

11.  Odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę może nastąpić w szczególności:

a)    gdy Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za uprzednio zakupiony towar,

b)    wyczerpania zapasów magazynowych,

c)     błędów w informatycznym systemie magazynowo-księgowym Sprzedawcy.

 

12. Brak informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta oznacza odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji.

13. W przypadku sprowadzania od producenta towaru o cechach lub właściwościach indywidualnych, na indywidualne zamówienie, Sprzedawca, przed wysłaniem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, może żądać od Klienta zadatku albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.

14. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy 
o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 4 powyżej, i z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

15. Brak zapłaty w terminie 48 godzin jest równoznaczny z oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy. Za odstąpienie od umowy przez Klienta uważa się również brak odbioru Produktów w terminie 7 dni od daty wysłania wiadomości o możliwości odbioru Produktów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w przypadku wybrania przez Klienta takiej metody dostarczenia Produktu. 

IX. PRAWO KONSUMENTA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni. Zasady odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem zostały określone poniżej. 

2.     Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 

3.     W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://sklep.rf.com.pl

5.     Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres sklep@rf.com.pl. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

6.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, a Umowa jest uznawana za niezawartą, 

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu,

c) opisana w pkt. b) powyżej zasada nie obowiązuje w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem szybkich płatności; w przypadku wyboru przez Klienta tej formy płatności, przy oświadczeniu o odstąpieniu Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który Sprzedawca zwróci dokonaną wcześniej płatność. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu,

d) Klient powinien odesłać Produkt na własny koszt na adres wskazany w informacji przesłanej Klientowi przez Sprzedawcę na adres e-mail, wskazany przez Klienta, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę 
o odstąpieniu od Umowy,

e) w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie dopuszcza możliwości osobistego zwrotu przez Klienta bądź osoby trzecie zakupionego towaru w prowadzonym przez niego sklepie stacjonarnym w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 303. 

7.      Wydany towar ulega zwrotowi Sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, która była do niego dołączona. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.      Ustawowe prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem nie przysługuje w przypadku:

a)   zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Kupującego,

b)  gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c)   gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d)  gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w opakowaniu hermetycznie zamkniętym, po otwarciu którego rzecz traci swoje właściwości,

e)   zakupu towaru na portalach aukcyjnych.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów:

a)   Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,

b)  reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: sklep@rf.com.pl

c)   w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, dowód zakupu reklamowanego towaru, jak również jego zdjęcie,

d)  Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu,

e)   jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: (1) zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,(2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, (3) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,

2.     Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie.

3.     Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia.

4.     Sprzedawca zastrzega, że realizacja uprawnień wynikających z gwarancji może dotyczyć tylko Produktów zakupionych u Sprzedawcy. 

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php                                        

b)https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php                                           

c)https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b)  Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem                    o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 1. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

      Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem https://sklep.rf.com.pl/content/2-polityka-prywatnosci

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod linkiem https://sklep.rf.com.pl/content/3-regulamin

 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a)   zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,

b)  zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c)   zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

 1. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

 4. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

 5. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

 6. W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.